Jogi nyilatkozat

A cikkek átvételéről

www.egeszseghonlapok.hu blogján és külső oldalain megjelent cikkek, írások és minden más tartalom szerzői jog által védett, Sz. Tóth Tímea szellemi tulajdonát képezi. Online vagy offline felületeken felhasználhatod, átveheted őket a saját oldaladra, blogodra, a következő feltételekkel:

 • A szerző nevét – Sz. Tóth Tímea – minden esetben tüntesd fel.
 • Vendégszerzőnk nevét – ha vendégbloggerünk írja, értelemszerűen –  szintén teljes egészében tüntesd fel.
 • A cikket akár teljes egészében, akár részletben veszed át, a hivatkozás az eredeti cikk pontos helyére mutasson! (Nem elég a blog főoldalára!)
 • A cikket ne vedd át azonnal, amint kikerül a blogra, várj legalább fél órát az esetleges pontosítások miatt! (rss beolvasásnál főleg figyelj erre!)
 • A cikkben lévő hivatkozások helyességére figyelj kérlek, oda mutasson, ahova az eredeti cikkben van, mert a hivatkozások olykor kimondottan a folytatásai és kiegészítései az eredeti cikknek!
 • A cikk alján legyen olvasható, hogy az eredeti cikk a www.egeszseghonlapok.hu oldalon található.

Köszönöm a megértésedet, és köszönöm, ha átvételre érdemesnek találod a cikkeimet!

Az illusztrációkról

Az illusztrációk a www.freeimages.com oldalról származnak, minden képnél megjelölöm a konkrét forrást. A fotók a mellettük feltüntetett fotósok és a fotógyűjtő oldal saját szellemi termékei, további felhasználásuk tilos, de az eredeti oldalukról az ott leírtak betartásával felhasználhatóak.

Az adatvédelemről

1. Adatvédelmi és adatkezelési elvek, a Holisztikus Éden Kft. adatvédelmi és adatkezelési politikája

(A Szolgáltató Társaság székhelye: 2120 Dunakeszi, Illyés Gyula u. 8. 1/6. cégjegyzékszám: 13-09-139831 cégbíróság: Pest megyei cégbíróság)

A Holisztikus Éden Kft. (a Szolgáltató) az általa üzemeltetett www.egeszseghonlapok.hu weboldalhoz kapcsolódóan egyes szolgáltatásokat hírlevél feliratkozáshoz köt, illetve értesítő és direkt marketing tartalmú emaileket küld az arra feliratkozott Olvasóknak. Ezen tevékenységek kapcsán személyes adatnak minősülő adatokat kezel.

2. A kezelt személyes adatok köre

A Szolgáltató által bekért és a látogatók által önkéntesen megadott személyes adatokat a 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló Adatvédelmi Törvénynek megfelelő módon őrzi, védi, és gondoskodik arról, hogy harmadik fél kezére soha ne jusson.

Az ingyenes termékeknél, tanulmányoknál a Szolgáltató kizárólag egy keresztnevet és az e-mail címet kér be, nagyon gyakran még ezt sem, az írások többsége szabadon olvasható.

fizetős szolgáltatások esetén muszáj kérni a teljes nevet, lakcímet, (cégnevet, számlázási címet), már csak azért is, hogy a számlaadási kötelezettségnek eleget lehessen tenni. Ha a Szolgáltató nem kérne lakcímet és teljes nevet, pont akkor vétene a törvények ellen.

3. Az Adatkezelő:

 • megnevezése: Holisztikus Éden Kft., Sz. Tóth Tímea
 • levelezési cím: 2120 Dunakeszi, Illyés Gyula u. 8. 1/6.
 • e-mail cím: info-kukac-egeszseghonlapok-pont-hu
 • adatkezelési-adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-67217/2013

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.egeszseghonlapok.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Honlapon) található internetes tartalmak Olvasóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor. A nyilatkozat tartalmazza az Olvasók önkéntes hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Olvasó a feliratkozással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő a számára átadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Olvasó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt felhasználással összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Olvasót terheli, aki az e-mail címmel feliratkozott.

5. Az adatkezelés célja

A honlapra felkerülő új tartalmakról értesítés küldése és a honlapkészítéssel kapcsolatos reklámok, akciók és információs anyagok elektronikus küldése (e-dm). A Szolgáltató az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat fenti célhoz kötötten tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok statisztikakészítésre is felhasználhatók.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Olvasó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6. Az adatok kezelése

A hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatok kezelése a feliratkozással kezdődik, és a leiratkozásig, a hírlevél lista / honlap létezéséig, illetőleg az Olvasó emberi méltóságot tiszteletben tartó közreműködéséig tart. A Szolgáltató saját döntés alapján törölheti a hírlevél feliratkozást és az adatokat, súlyosabb esetben le is tilthatja az Olvasót, amennyiben az Olvasó emberi méltóságot és/vagy törvényt sértő módon működik közre a honlap használatában.

A feliratkozás Olvasó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az alábbi módokon kerülhet sor:

 • e-mailben : a hírlevélben megadott linkre kattintva
 • e-mailben: info-kukac-egeszseghonlapok-pont-hu
 • postai úton: a Holisztikus Éden Kft. 2120 Dunakeszi, Illyés Gyula u. 8. 1/6. címre küldött postai küldeménnyel

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

7. Az adatokat megismerő személyek, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Holisztikus Éden Kft. tagjai és Sz. Tóth Tímea jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetésére a Holisztikus Éden Kft.  adatfeldolgozót (külső fejlesztésű hírlevélküldő rendszer) vesz igénybe. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal választja ki az adatfeldolgozót, azonban az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

8. Az Olvasó jogai, jogérvényesítés

Az Olvasó bármikor tájékoztatást kérhet a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az Olvasó az adatai törlését is kérheti bármikor is a 6. pontban megadott elérhetőségek útján.

A Szolgáltató az Olvasó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait, ha ilyen történt. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Olvasó a jogait a 6. pontban megadott elérhetőségeken gyakorolhatja.

Az Olvasó bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését. Egyes adatait az Olvasó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Olvasó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH – 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Ha az Olvasó szolgáltatás igénybevételéhez a feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Olvasóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. E-mail címek felhasználása

A feliratkozás során megadott e-mail címet a Szolgáltató elsősorban tájékoztatásra használja: a Honlapon megjelenő új tartalmakról küld információt az Olvasó részére. A Szolgáltató a megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket is küldhet, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon, mert az Olvasó ahhoz a hírlevél feliratkozással előzetesen kifejezetten hozzájárult. Az Olvasó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a 6. pontban megadott módok bármelyikén.

10. Egyéb rendelkezések

Ha a megadott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, az Olvasót erről minden ilyen esetben tájékoztatja, és előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Szolgáltató kötelezi magát a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonságáról / védelméről való gondoskodásra, megteszi azokat a technikai óvintézkedéseket, amelyekkel ez biztosítható, illetve mindent megtesz, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását / megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik fél figyelmét felhívja ezen kötelezettségeinek teljesítésére, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja.

11. A cookie-król

A rendszer működtetése során technikailag adatokat rögzítünk: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatait, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Utóbbi adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Honlapon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Fontos figyelemfelhívás!

Ha aggódsz a személyes adataid biztonságáért, szerezz be egy korrekt vírus- és kémprogram keresőt, mert a leggyakrabban a felhasználók saját gépéről kerülnek ki a bizalmas információk, bizonyos kártevők “jóvoltából”. Ilyen esetben már nem csak a lakcímedet és a nevedet kell féltened, hanem akár a bankkártya adataidat és egyéb jelszóval védett adatokat is!

Az elállási jogról

Amikor az Egeszseghonlapok.hu-tól rendelsz egy terméket vagy szolgáltatást (ha kitöltöd az űrlapot és megnyomod a megrendelem / jelentkezek … gombot az űrlapok alján), azzal elektronikus úton szerződést kötsz, és:

 • kijelented, hogy elolvastad és elfogadod a jogi nyilatkozatot, tudomásul vetted, hogy a megrendeléssel / jelentkezéssel fizetési kötelezettséged keletkezik, és hozzájárulsz, hogy emailben történjen a szerződéskötés visszajelzése
 • a szerződést a Holisztikus Éden Kft.-vel kötöd. ASZ:22909921-2-13; Székhely: 2120 Dunakeszi Illyés Gyula u. 8. 1/6. Kapcsolat, panaszkezelés, ügyfélszolgálat: holisztikusedenkft-kukac-gmail-pont-com, 20/404-1938.
 • a szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-a, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatályos
 • A megrendelő 14 napon belül, illetve a teljesítés ELŐTT indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, ha írásban jelzi az elállási szándékát a szolgáltatónak. Ez úgy érvényesíthető, hogy egyrészt a megadott határidőn belül egy egyszerű szöveges emailben jelezni kell  az elállási szándékot a megadott email címre küldve, és a tárgymezőbe be kell írni, hogy „lemondás”, vagy „elállás”, vagy „felmondás”, a levél törzsébe pedig a megrendelés időpontját, és a megrendelő nevét, illetve azt a tényt, mely szerint elállsz a szerződéstől Másrészt intézkedni kell arról, hogy az elállás tárgya visszakerüljön a szolgáltatóhoz. A fizikailag megnyilvánuló terméket (pl. papír alapú könyvek, étrendkiegészítők, stb.) az átvételtől / postai megérkezéstől számított 14 napon belül sértetlenül és bontatlanul, saját postaköltségen vissza kell küldeni a szolgáltatónak és/vagy írásban igazolni kell a visszaküldés megtörténtét, ezt követően termék árát a szolgáltató a visszaküldés dátumától számított 14 napon belül visszatéríti a megrendelőnek ugyanazon a fizetési módon, ahogy a megrendelő azt befizette. Egyszeri teljesítésű szolgáltatásoknál (pl. e-book vásárlás, konzultáció, stb.) a teljesítés ELŐTT írásban jelzett elállási szándék esetén – ha már megtörtént a szolgáltatás árának befizetése –  a szolgáltató 14 napon belül visszatéríti azt a megrendelőnek ugyanazon a fizetési módon, ahogy a megrendelő azt befizette. Hosszabb időn keresztül teljesített szolgáltatásoknál (pl. sokleckés tréningek) a teljesítés elindulása UTÁN 14 NAPON BELÜL írásban jelzett elállási szándék esetén a szolgáltató 14 napon belül visszatéríti a szolgáltatás árának időben részarányos részét a megrendelőnek ugyanazon a fizetési módon, ahogy a megrendelő azt befizette.
 • Vitás esetekben lehetőség van peren kívüli megegyezésre. A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület: Pest Megyei Békéltető Testület 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
 • Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva elérhető:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
  Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
  A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
  Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.

Amennyiben a megrendelő eláll a szerződéstől, és/vagy valamilyen módon, gondatlanságból vagy szándékosan erkölcsi, anyagi vagy egyéb kárt okoz a szolgáltatónak, és ezt a magatartását ismételt figyelemfelhívásra sem hagyja abba, a szolgáltató fenntartja magának a jogot a megrendelő – szolgáltató kapcsolatuk kivizsgálására, a további együttműködés megszüntetésére. Köszönjük a megértést.

Kellemes, biztonságos internetezést kívánok:

Sz. Tóth Tímea – Titi
honlapszerkesztő